หน้าแรก

ประวัติส่วนตัว (Personal Information)

ชื่อ-สกุล: นาย บุญฤทธิ์   คุ้มเขต 

สังกัด: ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม    

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต่ดต่อ:    โทรศัพท์ 02-549-4630        โทรศัพท์มือถือ 098-998-5619

Name-Surname: Mr. Boonyarit  Kumkhet

Department of Engineering Electronics and Telecommunication 

Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Contact:    Tel.: 02-549-4630        Mobile: 098-998-5619

E-mail : Boonyarit_k@rmutt.ac.th, Boonyarit.k@en.rmutt.ac.th


ที่อยู่ในการติดต่อ (Contact Address):  

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110 

Department of Electronic and telecommunication engineering

Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi  (RMUTT)

39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Road, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani, 12110 Thailand     


ตำแหน่งงาน (Position): 

อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Instructor at Department of Electronic and telecommunication engineering

Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi  


ประวัติการศึกษา (Educational Background):

ประวัติการทำงาน (Work Experience):


ผลงานวิจัย (Research):